بسمه تعالي

نام ونام خانوادگي :                                                                        تاريخ امتحان : 15/10/89

نام پدر :                           امتحان درس علوم تجربي  اول راهنمايي          وقت : 70 دقيقه 

                                                                                     

 

 

1

 

 

 

 جملات زير را با استفاده ازكلمات داخل پرانتز كامل كنيد .

الف ) اتم در زبان يوناني يعني (كوچك كردن – تجزيه پذير – تجزيه ناپذير )

ب ) بالا رفتن مايع داخل دماسنج در آب گرم به علت ( انبساط – انقباض – انجماد ) مايع است .

ج )براي جداسازي آب از الكل از روش ( سرريز كردن – تقطير ) استفاده مي شود .

د ) تبديل انرژي در باتري خورشيدي برعكس تبديل انرژي در ( اتو – لامپ – پنكه ) است .

 

1

 

 

1

جملات صحيح را با ( ص ) و غلط را با ( غ ) مشخص كنيد .

الف ) اتم هاي سازنده ي مولكول آب يكسان هستند . (     )

ب ) به كربن دي اكسيد جامد يخ خشك مي گويند  . (     )

ج ) انرژي بنزين از نوع پتانسيل و صورت شيميايي است  . (     )

د ) به نيروي بين دو بار الكتريكي نيروي مغناطيسي مي گويند . (     )

2

 

 

2

واژه هاي زير را تعريف كنيد .

الف ) ضديخ :

ب ) آلياژ :

ج ) نيروي اصطكاك :

د ) انرژي :

3

 

 

 

 

5/1

مريم دچار سرماخوردگي شده بود به پزشك مراجعه كرد پزشك دماسنج پزشكي را چند بار تكان داده و در دهان او قرار داد سوالات زير درباره ي دماسنج پزشكي در ذهن مريم ايجاد شد . شما به سوالات او پاسخ دهيد .

الف ) چرا پزشك دماسنج را در الكل نگه داري مي كند نه در آب جوش ؟

 

ب ) چرا دماسنج پزشكي يك خميدگي دارد ؟

 

ج ) چرا پزشك قبل از استفاده از دماسنج آن را چند بار تكان داد ؟

 

4

 

75/0

در دو ظرف (الف ) و ( ب ) به مقدار يكسان آب ريخته ايم ، آب در كدام ظرف زود تر بخار مي شود ؟ چرا ؟

 


                                                 ( الف )                                      (ب )

 

5

1

دو مورد از نتايج دالتون در مورد اتم را بنويسيد .

 

6

 

1

 

 

 

علت هريك از موارد زير را بنويسيد .

الف ) با پوشيدن لباس خيس احسلس سرما مي كنيم ؟

 

ب ) ماهي در آب سرد اكسيژن بيشتري در اختيار دارد ؟

 

7

 

 

1

تفاوت هر يك از موارد زير را بنويسيد .( هر كدام يك مورد )

الف ) فلز با نافلز :

 

ب ) عنصر با تركيب :

 

8

 

 

1

در هر يك از موارد زير چه نيرويي مفيد واقع شده است ؟

الف ) فرود چترباز(                               )                   ج ) ترمز اتومبيل(                           )                   ب  ) غرق نشدن كشتي در آب (                          )          د  ) قبله نما(                          ) 

               

9

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

در شكل هاي روبرو در كدام توپ انرژي بيشتري ذخيره شده است ؟ چرا ؟

( جرم دو توپ يكسان است )

 

 

 


                                                          ( ب )                                        ( الف )

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

75/0

به جاي حروف نوشته شده كلمه ي مناسب بنويسيد .

الف ).........................                                            ( گرماده )    مايع      گاز

 

ب ) ..........................

ج )...........................                                            (    ج    )   ( ب ) جامد

 

11

 

 

 

 

1

 

مينا هنگام اتو كشي لباسش متوجه شد لامپ كوچك اتو خاموش مي شود .

الف ) وجود چه دستگاهي در اتو باعث خاموش شدن لامپ اتو مي شود ؟

ب ) اين دستگاه از چه تيغه هايي تشكيل شده است ؟

ج ) وقتي اين دستگاه گرم مي شود كدام تيغه به سمت ديگري خم مي شود ؟

12

 

 

 

 

 

5/1

ساكنان بندرعباس از هواي شرجي آن ناراضي اند .

الف ) هواي شرجي چگونه هوايي است ؟

 

ب ) چرا در هواي شرچي عرق كردن كمكي به خنك شدن بدن نمي كند ؟

 

ج ) لباس هاي خيس در هواي بندرعباس زودتر خشك مي شوند يا در هواي خشك يزد ؟

13

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

 

15

جدول مقابل را كامل كنيد

 

نوع محلول

حلال

حل شونده

جامد در مايع

 

 

 

آب

الكل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                     جمع نمره

 

 

 

 

 

( موفق و مؤيد باشيد )

 

 

 

 

14

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:42  توسط صدیقه دهقان دبیر علوم تجربی شهرستان خاتم | 

نام و نام خانوادگی :                                                                         علوم تجربی اول راهنمایی

نام پدر :                                                                                        فصل :1 و2

 

1-    جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید .

الف )کوچکترین ذره سازنده عنصر مس (اتم – مولکول ) است .

ب ) شباهت مولکول کربن دی اکسید و آب در ( نوع اتم – تعداد اتم – جرم اتم ) است .

ج ) در ( اتو – پنکه – سماور ) دماپا وجود ندارد .

د ) انبساط ( آهن – قیر – اکسیژن ) از همه بیشتر است .

 

2-   جملات صحیح و غلط رامشخص کنید .

الف ) به اعتقاد دالتون اتم یک عنصر را می توان به اتم دیگری تبدیل کرد (   )

ب ) مولکول های مواد مایع در جای خود سر می خورند (    )

ج )به کمک اصل انبساط و انقباض دماسنج ساخته شده است (    )

د ) افزایش حجم ماده بر اثر گرما انقباض نام دارد .(    )

 

3-   واژه های زیر را تعریف کنید .

الف ) مولکول :

ب ) حرکت انتقالی :

 

4-   تفاوت هریک از موارد زیر را بنویسید .

الف ) دماسنج معمولی با پزشکی ( از لحاظ محدوده دما و مایع دماسنجی )

 

ب ) عنصر با ترکیب :

 

دماپا با دماسنج :

 

 

5-   چرا وقتی در یک لیوان آب نمک می ریزیم آب از لیوان سرریز نمی شود ؟

6-   سه حالت ماده (جامد – مایع – گاز ) را از لحاظ تراکم پذیری با هم مقایسه کنید و تفاوت آنها را بنویسید .

7-   جوهر در آب داغ زودتر پخش می شود یا آب سرد ؟ چرا ؟

 

 

8-   دو مورد از نتایج دالتون در مورد اتم را بنویسید .

 

 

9-مادر مینا او را از خوردن چای داغ بلا فاصله پس از نوشیدن آب سرد باز می دارد . علت کار او را بنویسید .

 

10-در آزمایشگاه مدرسه دماسنجی وجود دارد که درجه بندی آن پاک شده چگونه می توان دوباره آن را درجه بندی کرد ؟

 

 

11-علت شل بستن سیم برق بین تیر برق ها را بنویسید .

 

 

12- سه مورد از نظریه مولکولی را بنویسید .

 

 

13-           آیا می توان دماسنج پزشکی را با آب جوش ضدعفونی کرد ؟ چرا ؟

 

14-           درمورد دماپا :

الف ) از چه تیغه هایی ساخته شده ؟

ب ) برچه اساسی ساخته شده ؟

ج ) هرگاه گرم شود کدام تیغه به سمت دیگری خم می شود ؟

  

15-           با توجه به نموداربعداز گرم کردن گلوله و حلقه  آیا گلوله مسی از حلقه آهنی عبور می کند ؟ چرا ؟

                                                                                                                                                                مقدار انبساط

 

 


                                                                      مس

 

 

 


                                         آهن                                                                      آهن           مس

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 23:18  توسط صدیقه دهقان دبیر علوم تجربی شهرستان خاتم | 

 

1-جای خالی را با استفاده از کلمات داخل پرانتز پر کنید : ( یک کلمه اضافی است ) (1)

                                                     ( نیوتون – تصعید – آلیاژ-– کیلو گرم –میعان )

الف ) تبدیل گاز به مایع را ............................گویند .

ب )به موادی که از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست می آید ..............................می گویند .

ج )تبدیل مستقیم جامد به گاز را .........................می گویند.  

د ) واحد اندازه گیری جرم ........................است .  

 

2- کدام یک عنصر وکدام یک ترکیب است ؟(5/0)

 

 

 

 

 

 

 

 

الف )                                            ب )                         

 

3-زهرا یک لیوان آب سرد و یک لیوان آب گرم دارد . او در هر کدام یک قطره جوهر می اندازد .به نظر شما کدام یک از لیوان ها زودتر رنگی می شود ؟ چرا ؟(75/0)

4- من ماده ای نارسانا هستم که در حالت جامد شکننده ام و بر اثر ضربه به آسانی خرد می شوم . ظاهر غیر شفافی دارم . نا م من چیست ؟ آیا می توانید یک مثال برای من بزنید ؟(5/0)

5- پدر احمد در زمستان در رادیاتور موتور اتومبیلش ضد یخ می ریزد . احمد از پدرش پرسید : « ضد یخ چیست ؟ » * شما می توانید ضد یخ را تعریف کنید ؟

* چرا از نمک نمی توان به عنوان ضد یخ استفاده کرد ؟(1)

6- جدول روبرو را کامل کنید .(1)

تبدیل انرژی

نام وسیله

 

پنکه

شیمیایی به نورانی

 

 

 

 

7- برای هر کدام از مخلوط های زیر یک روش جداسازی بیان کنید (1)

الف ) اجزای نفت خام ................................              ب) آب وروغن..................................... 

 

8- دماسنج پزشکی و دما سنج معمولی را از نظر درجه بندی و شکل ظاهری مقایسه کنید .(1)

 

9- اگر در آزمایشگاه به شما آب نمک و یک چراغ الکلی بدهند چگونه می توانید از آب شور آب شیرین به دست آورید ؟ به این عمل چه می گویند ؟(1)

 

                                                                                                             

10- مواد زیر را د ردو دسته ی مخلوط همگن مخلوط نا همگن طبقه بندی کنید (1)

 ( آب و شکر – آ جیل – هوا – آب و الکل )

همگن

 

نا همگن

 

 

 

 

 

 


 11-در هر یک از عبارات زیر دو غلط علمی وجود دارد . آنها را پیدا کرده و صحیح آنها را بنویسید .(1)

الف ) دماپا دو تیغه ی فلزی هم جنس است که به یکدیگر متصل شده اند . وقتی که دماپا گرم می شود مس کمتر از آهن منبسط می شود  ودماپا به سمت آهن خم می شود .

ب ) موادی که ذوب خمیری دارند دارای نقطه ی ذوب معین می باشند . مثلأ شیشه وقتی گرم می شود ، ابتدا نرم می شود وسپس بخار می شود .

12- در هر کدام از موارد زیر چه نیرویی اثر می کند ؟(1)

الف ) قرار گرفتن قایق روی آب رودخانه   ...........................        ج ) افتادن اجسام روی زمین ...............................

ب ) جذب میخ توسط آهن ربا ..........................................          د ) متوقف شدن اتومبیل با ترمز کردن ......................

13- نمودار ستونی زیر مربوط به سه ماده ی اکسیژن آب پلاستیک است .چنانچه این نمودار افزایش حجم ماده را بر اساس تغییر گرما نشان دهد ، مشخص کنید هر یک از این ستون ها مربوط به چه ماده ای است ؟ (75/0)

 

الف )……………………                                                                                                                            افزایش

 

 

ب ) …………………….                                                                                                                            حجم

ج ) ……………………

 

                                                                                                                                       ج      ب     الف

14- تفسیر کنید : « ماهی ها در آب سرد بهتر تنفس می کنند.(1)

15- با استفاده از یک بطری نوشابه ی خالی آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد فضای خالی بین ذرات جامد کمتر از گاز است .(1)

16-واژه های زیر را تعریف کنید (5/1)

الف ) قانون پایستگی انرژی :

ب ) ذوب :

ج) عنصر :

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 13:57  توسط صدیقه دهقان دبیر علوم تجربی شهرستان خاتم |